Autorización

“PARA AUTORIZAR A PARTICIPACIÓN DO SEU FILLO/A NO CONCURSO, DEBERÁ LER ATENTAMENTE OS DATOS DE PARTICIPACIÓN INTRODUCIDOS POLO SEU FILLO/A. AO AUTORIZAR A PARTICIPACIÓN DO SEU FILLO/A NO CONCURSO, VOSTEDE ACEPTA E CONFIRMA OS DATOS INTRODUCIDOS NO FORMULARIO POLO SEU FILLO/A.”.

Lin e acepto as Bases legais do concurso e consinto a participación no concurso do menor de idade do que son pai/nai/titor.

Para poder dar a coñecer a autoría da composición do seu fillo, necesitamos que nos dea o seu consentimento para utilizar a imaxe, nome, voz e/ou calquera outro dato de carácter persoal do menor de idade do que é titor/pai/nai, os cales poderán ser incluídos nas Redes Sociais de FCC AQUALIA, S.A. e/ou outros medios de comunicación, físicos e dixitais.

 

O responsable do tratamento é FCC AQUALIA, S.A. A finalidade coa que tratamos os seus datos persoais é a de tramitar e xestionar o concurso no que se inscribiu o seu fillo coa súa autorización. A lexitimación para o tratamento dos datos persoais (nome e apelidos, imaxe, voz, correo electrónico e/ou calquera outro dato de carácter persoal) facilitados, correspondentes a vostede e ao seu fillo do que vostede é pai/nai/titor, é a execución e desenvolvemento do concurso, e o consentimento que prestou, cando corresponda, para o tratamento dos datos persoais correspondentes a vostede e ao seu fillo, do que vostede é pai/nai/titor, aplica á difusión destes nas Redes Sociais de FCC AQUALIA, S.A. e/ou outros medios de comunicación, físicos e dixitais. Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como a exercer outros dereitos vixentes, mediante solicitude escrita coa ref. "Protección de Datos" e fotocopia do DNI dirixida a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dpto. Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de Santiago 40, 28050 de Madrid ou cursando a súa petición cos mesmos requisitos a través de protecciondatos@aqualia.es

Se quere obter información sobre protección de datos, diríxase ao apartado “Protección de datos de carácter persoal” das Bases legais do concurso na páxina web http://www.aqualiaeods6.gal